Monday, April 21, 2008

Kenyataan Media / Press Statement: MP Wangsa Maju

Wee Choo Keong
Mesyuarat perbincangan anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan
- Terjemahan oleh Lee Wee Tak - Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong -
(tiada susunan perkataan “mesyuarat meja bulat”)
Dalam mesyuarat yang diadakan pada 17 April, saya telah membangkitkan 12 perkara dan 12 perkara ini memang sudah dibangkitkan dahulu. Semua perkara tersebut tidak dijawab kecuali perkara di mana pihak DBKL tidak menjawab aduan-aduan daripada orang awam. (Nota penterjemah, DBKL menjawab aduan bahawa tiada jawapan untuk sebarang aduan dengan tidak memberi jawapan kepada aduan. Keliru? Saya pun keliru. Lebih baik membayar cukai pintu dengan cara tidak membayarnya) 12 aduan telah dibangkitkan dalam mesyuarat itu satupun tidak dilayan oleh Menteri WP. YB Datuk Zulhasnan, Menteri WP dan YB Datuk Saravanan, Timbalan Menteri kekal berdiam diri sepanjang masa ini.

Kesemua perkara tersebut telah dirakam dalam blog saya (sila rujuk http://www.weechookeong.blogspot.com/). Saya tahu Kementerian WP membaca blog saya kerana Timbalan Menteri menyebut perkara tertentu daripadanya namun dia tidak berminat dalam memberi penyelesaian kepada perkara-perkara yang dibangkitkan.

Beliau tidak memberi jawapan/penyelesaian kepada 12 pekara yang dibangkitkan oleh saya serta perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh wakil rakyat lain tetapi lebih berminat mencari sebab-sebab yang paling remeh untuk membidas 10 orang wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat.

Saya dapat baca dalam akhbar the Star (Metro) hari ini dan rasa kesal bahawa YB YB Datuk Saravanan menyatakan bahawa Chinatown adalah tempat pelancongan dan oleh itu mereka tidak boleh mengambil tindakan terhadap pendatang haram yang berniaga di situ.

(Nota penterjemah: kenyataan ini mungkim menarik perhatian tauke-tauke rumah pelacuran yang telah banyak menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi negara negara asing).

Beliau juga menyatakan bahaw kementerian terpaksa membenarkan pengendali-pengendali di situ menyesuaikan diri dan kementerian tidak boleh mengambil tindakan tegas.

(Nota penterjemah: dari segi pengurusan kewangan, jika kementerian ini tidak boleh bergerak, lebih bermakna jika duit rakyat digunakan untuk membantu golongan miskin, cacat, yatim piatu dsb).

Ini adalah kenyataan nan amat menakjubkan daripada seorang Timbalan Menteri WP! Memanglah amalan kerajaan untuk menangkap dan menghantar pulang pendatang-pendatang haram daripada negara kita. Bahkan, ini adalah amalan tetap semua negara lain. Walaubagaimanapun, Kementerian WP nampaknya sangat bertolak ansur dengan pendatang-pendatang haram. Adakah sikap amat bertolak ansur kepada pendatang haram supaya boleh berniaga di Malaysia merupakan amalan baru kerajaan Malaysia?

Timbalan Menteri juga mengesa orang ramai supaya jangan pergi jumpa wakil rakyat untuk membuat aduan mengenai kepincangan DBKL dan Kementerian WP, dan dia menawar setengah hari untuk melayan aduan orang awam. Menteru dan Timbalannya seharusnya menawarkan perkhidmatan ini semenjak hari pertama. Namun mereka belum pernah buat ini. Lebih baik buat lewat daripada tidak buat langsung. Untuk memenuhi amalan baru Kementerian supaya menjawab aduan-aduan awam, pihak Menteri dan Timbalannya harus mengiklankan nombor telefon bimbit masing-masing untuk kemudahan pihak awam.

Saya menyeru Menteri WP agar menjelaskan perkara-perkara di bawah:
1. Adakah amalan baru kerajaan baru BN untuk amat bertolak ansur dengan pendatang haram di Jalan Petaling dan tempat-tempat lain di Malaysia bahkan membenarkan kewujudan mereka?
2. Mengapa Kementerian tidak dapat menyelesaikan masalah banjir di KL?
3. Mengapa Kementerian tidak dapat menukar tanggapan awam bahawa DBKL adalah dianggap sebagai seiring dengan perbuatan rasuah?
4. Mengapa pihak Kementerian tidak dapat memberi penyelisaian kepada kelemahan-kelemahan nan terkenal DBKL dan Kemeterian WP dalam bidang pungutan sampah, membersihkan longkang dsb?

Wee Choo Keong
======================================
Round table conference organised by FT Ministry
Press Statement by Wee Choo Keong, MP for Wangsa Maju, on 19-04-08 at KL.
THE ROUND TABLE CONFERENCE ORGANISED BY FT MINISTRY
During the Round Table Conference on 17-04-08 I have raised 12 issues and these 12 issues have already been raised with Datuk Bandar KL. All the 12 issues raised by me were unanswered except for the issue of DBKL not responding to public complaints. The same 12 issues were brought up at the Round Table Conference and not one of the 12 issues were addressed by the Ministry for FT. YB Datuk Zulhasnan, the Minister for FT and YB Datuk Saravanan, Deputy Minister remained silence throughout the events.

All the 12 issues were posted in my blog: http://www.weechookeong.blogspot.com/. I knew that the Ministry of FT read my blog because its Deputy Minister had quoted certain things from it but he was not interested in providing solutions to the issues raised.

Instead of providing answers or solutions to the 12 issued raised by me and other issues raised by other MPs, the Deputy Minister was more interested in looking for the slightest reason to attack the 10 Pakatan Rakyat MPs.

I note in today Star (Metro) with dismay that YB Datuk Saravanan, Deputy Minister for WP, has said that Chinatown is a tourist destination and therefore they cannot take harsh actions against the illegal immigrants trading in the place. He also said that the Ministry had to allow the operators to adjust themselves and the Ministry cannot just carry out harsh enforcement.

What a shocking statement coming from a Deputy Minister for FT! It is always the policy of the government to arrest and deport illegal immigrants from our country. In fact, it is the established policy of all countries to deport illegal immigrants. But the Ministry of FT seemed to have extreme tolerance for illegal immigrants. Is this extreme tolerance for illegal immigrants trading in Malaysia a new government policy?

The Deputy Minister also said that the people should not go to their MPs to complain about the inefficiencies of DBKL and Ministry of FT, and he offered to spend half a day to attend to the people's complaints. The Minister and Deputy Minister should have provided such service to the people from day one. But they didn’t do it before. It is better late than never. In order to fulfill the Ministry’s new policy in attending to people's complaints, the Minister and his deputy should advertise their respective handphone numbers for easy public access.

I call upon the Minister of FT to clarify the following:

1. Whether it is the new BN government policy to exercise extreme tolerance for illegal immigrants trading in Jalan Petaling or elsewhere in Malaysia and where possible to condone their existence?
2. Why the Ministry could not solve the flood problems in KL?
3. Why the Ministry could not change the public perception of the image of DBKL that “Corruption is synonymous with DBKL and DBKL is synonymous with corruption?
4. Why the Ministry was unable to provide solutions to resolve the well known inefficiencies of DBKL and Ministry of FT in dealing with collection of rubbish, clearing up clogging drains and etc?
Wee Choo Keong

No comments: